Kwang Sung FM  
HOME   
브러시 필링재료   브러시 생산기계-뵐러   브러시 생산기계-슐레징거 부직포롤브러시
 
     
 
피크
 
     
 
 
     
  
    금속탐지기용 브러시
    (EU AND FDA)
    DIA 0.35 MM, 0.60 MM


 
 
 
   
   
   
   
 
• 3-4m/min
• U-V-L-프로파일 가능
• 고밀도식모
• max.9 m/min
• Typical band size :
  outer 50x0.7mm / inner : 19x0.4mm
• 모든 필링재료 사용가능
• 2 drilling and filling, 4 axles.
• 800-900 hole and bundle / min
그라인더스톤의 특징과
부러쉬의 특징을 결합
독자적인 기술력으로 생산한 제품.